Grattis på FN-dagen!

Idag 24 oktober firas FN-dagen och då det var 71 år sedan Förenta Nationerna grundades. Grattis säger vi på Kudd! För oss på Kudd är ju de FN-initierade globala målen en mycket viktig del av vår agenda och som vi följer med stort intresse och engagemang. Vi ser också att FN är en plattform som nu i vår alltmer polariserade omvärld behövs mer än någonsin för att hitta gemensamma vägar framåt.

FN har alltid det haft huvudsakliga målet att främja internationellt samarbete, och varje dag sedan dess grundande har FN arbetat för att säkerställa hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, och fred och säkerhet för alla människor världen över. FN har ju som bekant ofta anklagats för byråkrati och tröga processer, men med tanke på att FN idag består av 193 länder som ofta och på många olika sätt kan ha väldigt svårt att komma överens, så är det kanske inte så konstigt att processerna tar tid och att förändringarna sker långsamt.

Kudd - FN:s Globala mål logotypPå många sätt är de globala målen unika. Vi måste ändå erkänna att även om medlemsländerna ofta har väldigt svårt att komma överens så visar de unika överenskommelserna kring de globala målen på att världens länder och dess ledare på något sätt inser vikten av dem. Det gör det också lättare att förhålla sig till dem och förstå problemet när vi nu har skapat en ordentlig problemformulering. Trots olikheter och motsättningar så har de 193 länderna enats om att exempelvis utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och – inte minst – att lösa klimatkrisen fram till år 2030. Hur sedan dessa mål efterlevs hos de olika länderna är föremål för diskussion, minst sagt. Här måste det finnas fler verktyg att ta till i form av både piska och morot.

 

Kudd - FN:s globala mål

 

Kudds förhållande till de globala målen

Vår drivkraft för att starta Kudd är som bekant att visa att vi som branschaktör KAN agera ansvarsfullt när det gäller konsumtion av textilier. Textilindustrin är en av världens smutsigaste branscher. Branschen står för mer utsläpp än flyg- och sjöfartssektorn tillsammans. Ansvarsfullt för oss är flera saker. Om vi nu – dagen till ära – skall utgå från de relevanta Globala målen så tittar vi närmast på tre av målen.

Vi ska säga att det finns flera olika mål där vi anser att vi som kravställande verksamhet kan påverka vår omgivning.  Men det blir svårt att fokusera för brett. Då riskerar vi att inte kunna göra tillräckligt någonstans. För att vi ska ha möjlighet att göra riktig skillnad måste vi prioritera.

 

Vårt huvudsakliga mål

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Globala målet 12 - Hållbar konsumtion och produktionSå här lyder den officiella motivationen för mål 12:

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

För oss på Kudd har drivkraften från början handlat om att lyfta fram alla bra alternativ som finns på marknaden och att förändra vår “köp-och-släng”-mentalitet (det handlar inte ens om att “slita-och slänga” längre, då vi oftast aldrig sliter ut våra saker). Vi vill också förändra vårt sätt som vi konsumerar textilier och inredning på. Kanske leasa?

 

Viktiga mål för Kudd

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Globala målet 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtUtdrag ur den officiella motivation för mål 8:

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Vi på Kudd ser det som nödvändigt att de som producerar våra produkter ska ha rättvisa arbetsförhållanden och löner, utan barnarbete och slavliknande förhållanden. Detta är grundläggande för att öka levnadsstandarden överallt.

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Globala målet 13 - Bekämpa klimatförändringarnaDen officiella motivationen för mål 13:

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Som vi redan har nämnt: textilindustrin är en världens smutsigaste branscher. Detta påverkar både vår miljö, men även vårt klimat. Vi – som ansvarsfullt företag – vill lyfta och uppmärksamma vad vi som konsumenter kan göra för att leva mer klimatsmart. Vi vill att alla våra beslut har en långsiktigt perspektiv med vår miljö och vårt klimat i första rummet. Detta gäller allt från själva produkterna, men även transporter, förpackningar, webbhosting, elförbrukning etc. Vi måste leva som vi lär!